แนวปฏิบัติกรณีการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
แนวปฏิบัติกรณีการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

แนวปฏิบัติกรณีการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

เรียน ประธานศูนย์สอบ O – NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กําหนดให้มีการดําเนินการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระดับชั้น ม.๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๔) ในบางพื้นที่ เพื่อให้ การดําเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวง สาธารณสุข นั้น

ในการนี้ สทศ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. กรณีที่สนามสอบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๖ (COVID-๑๙) ก่อนวันสอบ ขอให้ประธานศูนย์สอบ พิจารณาว่าจะสามารถดําเนินการจัดสอบในสนามสอบนั้นได้หรือไม่ หากสถานการณ์มีความรุนแรงมากจนไม่สามารถ จัดการทดสอบได้ ให้พิจารณางดการสอบในสนามสอบนั้น และขอให้ศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกล่อง กระดาษคําตอบไว้ที่ศูนย์สอบ และขอให้ทางศูนย์สอบจัดส่งกล่องกระดาษคําตอบและกล่องกากบาท กลับคืน สทศ. พร้อม กล่องกระดาษคําตอบของสนามสอบอื่นๆ
๒. กรณีที่ศูนย์สอบพิจารณาหาโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบใหม่ได้ ให้นําเอกสารจัดสอบ กล่อง แบบทดสอบ และกล่องกระดาษคําตอบที่สนามสอบเดิม ไปใช้ในการดําเนินการจัดการทดสอบที่สนามใหม่ และ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมสอบที่สนามสอบนั้น ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
๓. กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบได้ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขอให้ระบุใน กระดาษคําตอบว่าขาดสอบ (ไม่มีผลกระทบต่อค่าสถิติของโรงเรียน)
๔. ขอให้ศูนย์สอบสรุปรายงานข้อมูลสนามสอบที่มีการงดการสอบ หรือย้ายสนามสอบให้ สทศ. ทราบ ทันที และขอให้สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสอบต่อไป

แนวปฏิบัติกรณีการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
แนวปฏิบัติกรณีการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ขอบคุณที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่