ระเบียบ กพฐ. ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ผอ.ลงนามเพียงผู้เดียว เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ระเบียบ กพฐ. ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ผอ.ลงนามเพียงผู้เดียว เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ระเบียบ กพฐ. ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ผอ.ลงนามเพียงผู้เดียว เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

“…คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการ อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า เอกสารแสดงคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาต่ํากว่า ระดับอุดมศึกษา
“วุฒิบัตร” หมายความว่า เอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาจากการศึกษาอบรมระยะเวลาสั้น ๆ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้มีอํานาจ ลงนามในประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
ข้อ 5 แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ระเบียบ กพฐ. ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ผอ.ลงนามเพียงผู้เดียว เริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ไขข้อข้องใจ ออมเพิ่มกับ กบข. VS ออมใน(หุ้น)สหกรณ์ออมทรัพย์เลือกอันไหนดี ???
บทความถัดไปขอเชิญอบรมโครงการ SafeInternetForKid รับเกียรติบัตรจาก Depa และDTACฟรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่