ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

สพฐ.แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ได้มีหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) รายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายในประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้มี ข้อกําหนดออกตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และแนวทางสําหรับให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ ปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติของข้าราชการ ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางสําหรับให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ปฏิบัติราชการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

สพฐ.แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
สพฐ.แจ้งหลักเกณฑ์ ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button