สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไฟเขียวจัดกิจกรรมทางลูกเสือทุกประเภทได้ตามปกติ เป็นไปตามประกาศ ศบค.และแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไฟเขียวจัดกิจกรรมทางลูกเสือทุกประเภทได้ตามปกติ เป็นไปตามประกาศ ศบค.และแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไฟเขียวจัดกิจกรรมทางลูกเสือทุกประเภทได้ตามปกติ เป็นไปตามประกาศ ศบค.และแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ขึ้น ตามเจ้านั้น อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง ของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและกํากับของระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียน การสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือและเป็นไปตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเพื่อให้สอดคล้อง กับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิค – 19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไฟเขียวจัดกิจกรรมทางลูกเสือทุกประเภทได้ตามปกติ เป็นไปตามประกาศ ศบค.และแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไฟเขียวจัดกิจกรรมทางลูกเสือทุกประเภทได้ตามปกติ เป็นไปตามประกาศ ศบค.และแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่