สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี ใช้กับการย้ายครู ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายครูสังกัด ศธ. 2ปี พ้นครูผู้ช่วยเขียนย้ายได้ทันที

 • ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด
 • มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 7

การย้ายกรณีปกติ

1. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย

ให้ผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอย้ายครูผู้ช่วย 2 ปี แต่งตั้งเป็นครู ยื่นคำร้องขอย้ายได้

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 8

2. การยื่นคำร้องขอย้ายและรอบการพิจารณาย้าย

ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง พิจารณา 2 รอบ ดังนี้

 • ยื่นครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม
  พิจารณา วันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย.
 • ยื่นครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม
  พิจารณา วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 9

การย้ายกรณีพิเศษ

1.การยื่นคำร้องและรอบการพิจารณาย้าย

ยื่นได้ตลอด และพิจารณาได้ตลอด
ㆍทั้งนี้ สพท. / ส่วนราชการอื่น ที่รับย้ายเมื่อรับคำร้องขอย้ายแล้วต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอย้าย
และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

2 การพิจารณาสถานศึกษาที่จะรับย้าย

ให้ระบุอำเภอในจังหวัดที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งและให้ สพท. / ส่วนราชการอื่น ที่รับย้ายพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 10

การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กำหนดเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์เดิม คือ

 • ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ย้ายเพื่อแก้ไขปัญหา
 • ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษา
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 11

วิธีการย้ายในแต่ละกรณี

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ 4 ปี การย้ายครูสังกัด ศธ. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 12

การย้ายกรณีปกติ

 1. ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการย้ายโดยยื่นคำร้อง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ใช้พิจารณา15 ก.พ. – 30 เม.ย. และ ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ใช้พิจารณา 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้าย
 3. สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
 4. ผอ.เขต ทุกเขต ในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย
 5. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
 6. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

หมายเหตุ : การดำเนินการข้อ 3-4 สำหรับส่วนราชการอื่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

การย้ายกรณีพิเศษ

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
  -ผู้ขอย้ายเจ็บป่วยร้ายแรง
  -ผู้ขอย้ายถูกคุกคามต่อชีวิต
  -ขอย้ายไปดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ
  -ขอย้ายติดตามคู่สมรส
 2. สพท./ส่วนราชการอื่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตำแหน่งและขอความเห็นคณะกรรมการ
  สถานศึกษาปลายทาง
 3. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณากลั่นกรอง
 4. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 1. สพท. หรือส่วนราชการ สามารถพิจารณาย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ทันที เมื่อต้องการ…
  -ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  -ย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
  -ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง
  กรณีย้ายแก้ปัญหา ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการ และการย้ายต้องคำนึงถึงความเหมาะสมประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมของ
  ผู้ถูกย้ายด้วย
 2. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
 3. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – อินโฟกราฟิกส์ – สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู (otepc.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่