สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ

สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มนับเวลา เรียนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทํา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” โดยพิจารณาสาระสําคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหา ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาและ นักเรียนในลักษณะออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๑๓ (ตามคิวอาร์โค้ด ท้ายจดหมาย) และแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑. ให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินสําหรับสถานศึกษาที่แนบ โดยผลการประเมินจําแนกไว้ ดังนี้ สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

๒. กรณีสถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไปให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในข้อ ๔) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

๓. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน

๕. ให้นักเรียนดําเนินการประเมินตนเอง

ทั้งนี้ สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ความพร้อมสถานศึกษา เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแบบรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๒)

๒. แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๓)

สําหรับการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักงานเขตเทศบาล

สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ 5
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ 6

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ 7
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่