ศธ.ลงนาม ถึง สทศ. ยกเลิกการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
ศธ.ลงนาม ถึง สทศ. ยกเลิกการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ศธ.ลงนาม ถึง สทศ. ยกเลิกการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในหนังสือ ถึง ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ทําให้สถานศึกษาไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ สอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน

ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจําเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ลงวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดังนั้น เราก็มารอลุ้นว่าทาง สทศ.จะมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร รอฟังคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกอย่างไร หรือจะดำเนินการตามนโยบายหรือไม่อย่างไร ถ้ายกเลิกจริง สถาบันฯ จะมีหนังสือตามมติบอร์ดแจ้ง รมว. และแจ้งให้ทราบทั่วกันต่อไป หรืออาจจะมีแนวทางดำเนินการอื่นๆ ต่อไปครับ

ศธ.ลงนาม ถึง สทศ. ยกเลิกการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
ศธ.ลงนาม ถึง สทศ. ยกเลิกการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
บทความก่อนหน้านี้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมมือ ศธ. ส่งเสริมการออมกับนักเรียนทั่วประเทศ
บทความถัดไปมติ ครม.เยียวยาว่างงาน-ลดจ่ายสมทบประกันสังคม 3 เดือน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่