การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 เสนอขอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 เสนอขอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 เสนอขอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ตามที่พระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.2551 มาตรา 55 บัญญัติว่าให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สําหรับพระราชทานแก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดี ความชอบตามที่ บัญญัติไว้ในมาตร า 57

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 เสนอขอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 เสนอขอภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 5

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเสนอขอพระราชทาน เหรียญลูกเสือสรรเสริญประจําปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์สํานักงานลูกเสือจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้ประกอบความดีความชอบเป็นไป ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรเสริญ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองและ ชั้นที่ สามแล้วแต่กรณี
2. ดําเนินการเสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจําปี 2567 ตามแนวทางที่ กําหนดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งให้สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

แนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทาน https://www.scoutthailand.org/file-upload/pdf20240307092422-87E63.pdf

ขอบคุณที่มา : ลูกเสือแห่งชาติ NSOT (scoutthailand.org)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่