ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ก.ค.ศ. ได้กำหนตหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินไนรูปแบบไฟล์ดีจิทัล เช่นไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ต่อมา ก.ก.ศ. ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ไว้ในคู่มือการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รูปแบบ การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงมีมติ ยกเลิกรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และกำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก็ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้

ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

รูปแบบ การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๑. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน

กำหนดให้มีรูปแบบการจัดทำและคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทำขึ้นหลังจากที่ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนำไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในห้องเรียนใด คาบใด มานำเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นำเสนอต้องสามารถสะท้อนสมรรถนะของข้าราชการครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู หรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษาที่ได้ทำช้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑.๒ การถ่ายทำวีดิทัศน์บันทึกการสอน

กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

๑) รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ต้องเป็นการบันทึกระหว่างปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานที่จัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนทั่วไป หรือห้องเรียนนอกสถานที่หรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น โดยให้ใช้กล้องถ่ายทำแบบตัวเดียว (Single video camera) อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได้ สามารถปรับหรือเลื่อนมุมกล้องได้ตามความเหมาะสม สามารถดึงภาพให้ใกล้หรือไกล (Zoom) หรือหมุนกล้องซ้าย-ขวา (Panning ได้ แต่ไม่มีการเดินกล้องตามครูหรือนักเรียน ไม่มีการหยุดการถ่ายทำ (One- Take recording) เน้นภาพที่เห็นภาพรวมการสอนของครูพฤติกรรมของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศชั้นเรียน ไม่มีส่วนนำใด ๆ ของวีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก (ยกเว้น เสียงอันเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้) ไม่มีการตัดต่อ (Un – Editing) และไม่มีการแต่งเติมภาพด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

การตั้งกล้องในการถ่ายทำสามารถตั้งกล้องมุมใดของสถานที่จัดการเรียนรู้ก็ได้ ตามบริบทในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยสามารถดึงภาพให้ใกล้หรือไกล (Zoom) เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งห้องหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากที่สุด โดยการถ่ายทำภาพและเสียงของครูและนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความชัดเจนมากพอที่จะแสดงให้เห็นและเข้าใจสภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแม่นตรง ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง โดยข้าราชการครูอาจใช้ไมโครโฟน ในระหว่างการสอน/การจัดการเรียนรู้ ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงแสงสว่างของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจสภาพการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้อย่างถูกต้อง

กรณีที่ข้าราชการครูมีความจำเป็นต้องนำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้ดำเนินการตามรูปแบบข้างต้น โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงผ่านโปรแกรมอิล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอน/
จัดการเรียนรู้ ตลอดคาบการสอน

๒) เนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ อาจได้มาจากการเปิดชั้นเรียนตามปกติ หรือตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นธรรมชาติ เน้นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพที่ให้เห็นภาพองค์รวมของผู้เรียนครบทุกคน บรรยากาศสถานที่จัดการเรียนรู้ กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ครูเริ่มจัดการเรียนรู้จนสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสมบูรณ์ของครูผู้สอน โดยให้ยึดตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญสำหรับความยาวของฟล์วีดิทัศน์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกำหนดเวลาของคาบการสอนของสถานศึกษา

๓) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน

(๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ซัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินไต้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง

(๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้ ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

(๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนจัตการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นไปตามคาบการสอน ตามบริบท การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมแล้วไม่เกิน ๖๐ นาที
โดยให้ข้าราชการครู ส่งไฟล์วีดิทัศน์บันทึก้การสอน จำนวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น

๒. ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

ตามเผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ กำหนดให้มีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

๒.๑ เป็นไฟส์วีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูนำเสนอเบื้องหลังการทำงนของข้าราชการครู ตามบริบทของนักเรียน ห้องเรียน สถานที่จัดการเรียน สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ข้าราชการครูรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้พบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้หรือมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงระตับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน แสดงให้เห็นว่าเกิดผลการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ตามไฟล์วีดิทัศน์พันทีกการสอนที่เสนอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ ๑ โดยอาจนำเสนอร่องรอยการดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดจากการทำงานร่วมกับเพื่อนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและหรือการแก้ปัญหาผู้เรียนการใช้สื่อ การวัดและประเมินผล หรืออาจนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ (Intervention) ก็ได้

๒.๒ การถ่ายทำวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ต้องเป็นการบันทึกภาพข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน เป็นผู้นำเสนอจริงแบบปรากฎตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการนำเสนอให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏินัดีงานสองตนเอง ซึ่งข้าราชการครูจะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ระหว่างการนำเสนอ หรือการบรรยาย ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนำ (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอ ทั้งนี้ อาจใช้การนำเสนอผ่านโปรแกรมการนำเสนอต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม PowerPoint, Keynote, Google Slides หรือโปรแกรมการนำเสนออื่น ๆ ก็ได้

๒) ลักษณะทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ

(๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง

(๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้ ให้สามารถแปลงฟล์อื่นเป็นฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

(๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที

๓. ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ

กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

๓.๑ ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้นำเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน อาจปรากฎในคาบหรือภายหลังจากการจัดการเรียนรู้นั้น ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอาจมีความเชื่อมโยงกับประเด็นท้าทายที่ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยไฟล์วีดิทัศน์ดังกล่าวให้มีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ จากนั้น ให้ข้าราชการครู นำเสนอผลงาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจะสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยก็ได้ แต่ให้นำเสนออย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ โดยผลงานของผู้เรียนอาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และนำเสนอผลงานของผู้เรียน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ที่ประสบความสำเร็จและอาจนำเสนอที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๒ การส่งไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ข้าราชการครูสามารถสงผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF รวมแล้วไม่เกิน ๓ ไฟล์ ดังนี้

๑) กรณีเสนอไฟล์วีดิทัศน์ กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

(๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถตัดต่อได้ และสามารถใส่คำบรรยายด้านล่างของวีดิทัศน์ได้

(๒) ประเกทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไปสามารอบับทึกเป็นไปล์ mp4 ได้ ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ)

(๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที่

ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

๒) กรณีเสนอเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ต้องมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้า

๓) กรณีเสนอเป็นไฟล์รูปภาพ ให้เสนอเป็นไฟล์ JPG, PNG หรือ PDF จำนวนไม่เกิน๑๐ หน้า (ขนาด A4 โดยแต่ละหน้ามีจำนวนไม่เกิน ๖ ภาพ พร้อมคำอธิบายใต้รูปภาพ
ทั้งนี้ ในการส่งฟล์ดิจิทัลดังกล่าว หากส่งเป็นไฟล์วีดิทัศน์ให้ส่งไส้เพียง ๑ ไฟล์ และสามารถส่งไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ ได้อีกไม่เกิน ๒ ไฟล์ หากจะเสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ใช่ไฟล์วีดิทัศน์สามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ไฟล์

ด่วน!! ก.ค.ศ. แจงรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

รายละเอียดเพิ่มเตอท : เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (otepc.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่