มติครม. อนุมัติงบ 211 ลบ. จัดทำบ้านพักข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดอาชีวศึกษา
มติครม. อนุมัติงบ 211 ลบ. จัดทำบ้านพักข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดอาชีวศึกษา

มติครม. อนุมัติงบ 211 ลบ. จัดทำบ้านพักข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดอาชีวศึกษา


การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 19 โครงการ 263 หน่วย ภายในวงเงิน 211,704,246 บาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

โดยเห็นควรให้ ศธ. ดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นธรรม พร้อมจัดทำรายละเอียด แบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละระดับ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งรวมถึงโครงการฯ บ้านหลวงด้วย โดยให้ พม. (กคช.) เป็นผู้ดำเนินโครงการแทนส่วนราชการที่มีความต้องการจัดทำที่อยู่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศธ. โดย ศธ. (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) ได้เสนอขอจัดทำโครงการฯ บ้านหลวง จำนวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211.70 ล้านบาท

 1. โครงการฯ บ้านหลวง ของ ศธ. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
  2.1 วัตถุประสงค์
  2.1.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานของรัฐ โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านหลวงที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น
  2.1.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถจากการได้รับการสนับสนุนสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
  2.1.3 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  2.2 รายละเอียดของแต่ละโครงการ
 2. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 3. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
  ประเภท บ้านแถวชั้นเดียว
 4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร : ใช้ที่ดินของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต : ใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 6. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จังหวัดราชบุรี : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 7. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จังหวัดยโสธร : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท บ้านแถวชั้นเดียว
 8. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
 9. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 10. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 11. วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
 12. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท บ้านแถวชั้นเดียว
 13. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 14. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี : ใช้ที่ดินของวัด
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 15. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : ใช้ที่ดินของรัฐภายใต้การดูแลของ ศธ.
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 16. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน: ใช้ที่ ดินของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 17. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 18. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
  ประเภท อาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น
 19. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
  ประเภท บ้านแถวชั้นเดียว
 20. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : ใช้ที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
  ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
  ทั้งนี้ มีแผนการก่อสร้างโครงการ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บทความก่อนหน้านี้สพฐ. ย้ำไม่ตัดวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในหลักสูตรการศึกษาใหม่
บทความถัดไปสพฐ.หนุน “บิ๊กตู่” ชงแผนพัฒนาครูทั้งระบบ ภายในปี 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่