มาแล้ว!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567
มาแล้ว!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

มาแล้ว!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4)คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

แจ้งกำหนดการ!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

  • ป.6 สอบ 1 กุมภาพันธ์ 68 ประกาศผลสอบ 11 มีนาคม 2568
  • ม.3 สอบ 2 กุมภาพันธ์ 68 ประกาศผลสอบ 12 มีนาคม 2568
  • ม.6 สอบ 22-23 กุมภาพันธ์ 68 และ 1-2 มีนาคม 68 ประกาศผลสอบ 18 มีนาคม 2568

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/480

แจ้งสถานศึกษา ‼️ ให้สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าสอบ O-NET, B-NET, I-NET, V-NET ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน 2567

ในปีนี้ สทศ. จะเปิดระบบนำส่งข้อมูลเพียงรอบเดียวเท่านั้น ขอให้สถานศึกษาดำเนินการภายในกำหนดการนะคะ

มาแล้ว!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567
มาแล้ว!! ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่