ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. หนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๔. หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๗. หนังสือสำนักงาน กค ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุง มาตรฐานตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๘ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้.

๑. ให้ยกเลิกมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๘

๒. กำหนดมาตฐานตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และการให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชชีพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

๓. กำหนดบทเฉพาะกาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้.

๓.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนวันที่มตฐนตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐนะนี้ใช้บังคับ ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะตามมาตรฐานตำแหงและมาตฐานวิทยฐนะเดิม ได้อีกเพียง ๑ ครั้ง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักกณฑ์และวิธีการให้ข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

๓.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา อยู่ก่อนวันที่มาตฐาตำแหน่และมาตรฐานวิทยฐานะนี้ไช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย

ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๘ ก่อนมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วน!! ก.ค.ศ.ประกาศ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและไฟล์แนบคลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอกฯ ทำแบบประเมินเพื่อ รับใบประกาศจาก สมศ.
บทความถัดไปว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่