ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. แจ้งเรื่องการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดสรรเงินกู้ และกําชับ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมขอให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่ย้ายเข้าหลังวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือย้ายภายในสํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ รวมทั้งย้ายมาจากสังกัดอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรเงินกู้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วทันต่อสถานการณ์ ความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักเรียนที่ชัดเจน ในการดําเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่าย เงินกู้สําหรับนักเรียนทั้งที่ย้ายภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือย้ายภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และที่ย้ายมาจากสังกัดอื่น ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเพื่อให้มีข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมที่ถูกต้อง สําหรับการให้ความช่วยเหลือได้ทันตามกําหนดระยะเวลา จึงจัดทําแอพพลิเคชันรายงานข้อมูลการจ่ายเงินกู้ ให้แก่ผู้ปครองหรือนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวใช้ข้อมูลที่นํามาจากฐานข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DMC ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยรูปแบบรายงานเป็นการ Check List โดยไม่ต้อง กรอกข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทาง https://report2000.edudev.in.th หลังจากการจ่ายเงินกู้ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application และวิธีการใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

๒. สถานศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลและพิมพ์แบบรายงานข้อมูลทางแอพพลิเคชัน หลังจาก ที่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ที่สถานศึกษาได้

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจ่ายเงิน 2000 บาทให้เสร็จภายใน 16 กันยายน 2564 3

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา : สพร.สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่