ด่วนที่สุด!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ด่วนที่สุด!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ด่วนที่สุด!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑๐ มิถุนายน เดิม) สำหรับวางแผนและบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวม ซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกาจัดทำข้อมูลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทำความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://personnel.obec.go.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้

โดยให้ใช้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC (ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และข้อมูลจำนวนครูจากบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนจัดส่งข้อมูลทางอีเมล plankru2012@hotmail.com และเอกสาร จำนวน ๑ ชุด ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการรวบรวมและประมวลผลในภาพรวม ต่อไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด!! สพฐ. สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่

ศธ 04009-ว 3654

คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 

1. แบบโรงเรียน 20 ก.ค. 63 พฐ

2. แบบ สพท. 20 ก.ค. 63 สพฐ

3. แบบ พรก.และลูกจ้าง 20 ก.ค. 63 สพฐ

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่