ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565
ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565

ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

๑. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ขอมีวิทยฐานะชำนาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา สามารถใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษานที่พิเศษ (ข้อ ๑.๒) ตามหนังสือที่อ้างถึง ดู หรือใช้สิทธินับระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้

๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น หมายความว่า ผลการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาได้ทำการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565 3
ก.ค.ศ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565 4

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
บทความถัดไปสทศ. เผยแพร่ Test Blueprint O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่