การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ.
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ.

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ.

สำหรับท่านที่เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ครู สามารถศึกษา แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ สังกัด สพฐ. ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใด้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรติมาลาประจำปี และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNA OBEC Ver. ๒) พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (โดยยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว) และขอให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากการดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเสนอขอพระราชทา านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNA_OBEC Ver. ๒) ซึ่งจัดทำขึ้นรูปแบบเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้นตรา ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถูกประยกเลิกแล้ว) จึงไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกับโปรแกรมดังกล่าวได้กำหนตระยะเวลาในการใช้งานโดยตั้งรหัสพียงแค่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้นจึงใด้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมเสนอขอพระราทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมพื้นฐาน (OBEC Decoration)” ที่เป็นไปตามรูปแบบ เงื่อนข และระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราตามระเบียบ พ.ศ. ๒๕๖๔

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการ ดังนี้

  1. สํารวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจํานวน ที่กําหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตาม ข้อ 1) หากพบว่ารายใดมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ พ.ศ. 2564 เช่น กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่าง อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือกระทําความผิดทางอาญา ฯลฯ ให้ชะลอการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน และกรณีที่พบว่าเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก) หรือมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดต่ํากว่า ระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง) ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากที่ระเบียบฯ กําหนดไปอีกกรณีละหนึ่งปี ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลและรวบรวมแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี (แบบ คส.2) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
การขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ.
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ. 4

แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566 doc

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566 สังกัด สพฐ. 5

ดาวน์โหลดแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประจำปี 2566 ไฟล์ word *.doc

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

บทความเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่