ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ จํากัด ดําเนิน โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อ สุขภาพในเด็ก เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพจากพืช ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์สัปดาห์ละ ๑ มื้อ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยได้กําหนดจัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับอาหาร ที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช (Cruelty-free, plant-based diet) ครั้งที่ ๒ ให้แก่โรงเรียนวิถีพุทธใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Good Food For All กินดี อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียน สุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet) สําหรับโรงเรียนที่สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว สามารถเข้ารับการอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. www.facebook.com/obectvonline
๒. www.facebook.com/moralinnoober/
๓. www.facebook.com/Catalystintercorp

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. และบริษัท คะตะลิสต์ จํากัด
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2021/07/Screen-Shot-2564-07-15-at-18.47.55.png
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2021/07/Screen-Shot-2564-07-15-at-18.47.55.png

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่