แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN พร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN พร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN พร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี เครดิต ครูศิริ ไชยช่อฟ้า

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based  Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน  ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง  โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และ

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN  ฟร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN  ฟร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN  ฟร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN  ฟร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรี ไฟล์แก้ไขได้ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAN พร้อมปก ดาวน์โหลดฟรี 4

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

ขอขอบคุณที่มา Kroosiri Chaichofa

บทความก่อนหน้านี้มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 โดย กระทรวงสาธารณสุข
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การอบรม “การพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา ภายใต้รูปแบบ New Normal” รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่