แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตร แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาให้ครบทุกบท เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1 3

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 

    1.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

    1.3 เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน

    1.4 เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดทำ Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

2. รูปแบบการอบรม

    การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาที่กำหนดให้ครบทุกรายการ เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ

3. เนื้อหาการอบรม

    การอบรมหลักสูตรการใช้รถราชการ มีเนื้อหาประกอบด้วย

    3.1 ความหมายของ Best practice

    3.2 ที่มาของ Best practice

    3.3 รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี : Best Practice

    3.4 สามารถค้นหา Best practice ได้อย่างไร

    3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน Best Practice

    3.6 จากการจัดการเรียนรู้สู่ Best practice

    3.7 จะทำ Best practice ในเรื่องใดได้บ้าง

    3.8 จะเขียน Best practice อย่างไร

    3.9 ตัวอย่างการเขียน วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

4. การวัดความรู้

   ทำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% จะได้รับวุฒิบัตรทันที ทางอีเมล์ที่ระบุไว้

เข้าศึกษาความรู้ :: https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/bestpractice/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร (ห้ามกรอกอีเมล์แอดเดรสผิด)

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ราชบุรี เขต 1

ขอบคุณที่มา :: สพป.ราชบุรี 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่