สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564
สพฐ. ร่วมกับสสวท. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร C4T รุ่น 2 จำนวน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

สพฐ. ร่วมกับสสวท. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือครูที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher: C4T) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

5. หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

6. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

7. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

เชิญชวนครูในสังกัดที่สนใจ สมัครและเริ่มเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง https://teacherpd.ipst.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่