แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566” รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กศน.อำเภอภูเรือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ลำดับที่ 44 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย หัวข้อ “พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566″

เพื่อนักเรียน-นักศึกษา และให้ประชาชน ได้เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-MAIL ที่ท่านได้ให้ไว้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ E-MAIL ก่อนเข้าศึกษาเรียนรู้ และใช้ E-MAIL ของ GMAIL เท่านั้น (แจกวันละ 100 ใบ)

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 คืออะไร ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด สมควรปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดยยกระดับจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ให้เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างผาสุก กับเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000006000.pdf

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ "พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566" รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 4

ขอบคุณ :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

สรุป พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

โดยที่มาตรา 54 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้

 • ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
 • รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
 • โดยสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน
 • หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล
 • หรือทุรกันดาร มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
 • และพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด

สมควรปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หัวใจสำคัญในมาตรา 5 การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • พัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ภูมิใจ และตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ
 • รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง
 • มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 • มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างผาสุก
 • กับเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้อง และเท่าทันพัฒนาการของโลก
 • และมีโอกาสพัฒนา หรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัด หรือความจำเป็น

หัวใจสำคัญในมาตรา 6 ให้กรมมีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

นอกจากการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง กรมอาจจัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ ทั้งนี้ ตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนด ประกาศดังกล่าวให้ระบุเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการไว้ด้วย

การจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้คำนึงถึง

 • ความหลากหลาย
 • และความต้องการของผู้เรียน
 • และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คำจำกัดความในมาตรา 7 การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อ

 • จัดให้มีระบบกระตุ้น ชี้แนะ หรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจ หรือตามความถนัดของตน
 • สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใด ๆ ที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร
 • และเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวาง รู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • รวมทั้งนำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเอง หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมด้วยก็ได้

การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

ความหมายในมาตรา 9 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพื่อ

 • พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน
 • การประกอบอาชีพ
 • การพัฒนาอาชีพ
 • การยกระดับคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม
 • หรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม

ในการจัดการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้มี

 • ระบบแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียน
  • มีโอกาสได้ทราบล่วงหน้า
  • หรือวางแผนให้สอดคล้องกับความถนัดของตนด้วย

การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

ความหมายสำคัญในมาตรา 11 การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายเพื่อ

 • จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
  • หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษา
  • หรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร
  • หรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการ เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่งต้อง

 • ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยให้
  • ปรับอายุ และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นของผู้เรียน
  • และให้นำความในมาตรา 9 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม ม.27 พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
ที่มา :; พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (sobkroo.com)

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “วันสงกรานต์ 2566” รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
บทความถัดไปแนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่