คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567
คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567

คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษา ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ส่งผลงานได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2567

“การวิจัย” นอกจากจะเป็นฐานการพัฒนางานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ยังถือเป็นนวัตกรรมสำคัญที่สร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม สร้างผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่สร้งสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพจะส่งผลถึง การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา

คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนำผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า และนำเสนอในเวทีการประชุมทางวิซาการในระดับอาเชียน นอกจากนั้น ยังเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการ

คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567
คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567 3

เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร

๗.๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดระบบ KSP Self – Sevice ให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่
๔ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากผู้ส่งผลงานวิจัยต้องการแก้ไขเอกสารหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติมในระบบ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เท่านั้น หากพ้นกำหนด
จะถือว่าเอกสารที่แก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมถือว่าเป็นโมฆะ

๗.๒ ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรร สามารถส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียน
ส่งผลงานในระบบ KSP Self – Sevice ผ่านทาง https://selfservice.ksp.or.th/ ที่เมนู ขอรับรางวัลผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และต้องส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบ KSp Self – Service เท่านั้น มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย หากเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลในระบบ
ของผู้ส่งผลงานวิจัย และทำให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดสรรผลงานวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรสภา
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ทั้งนี้ ให้ยึดฐานข้อมูลจากระบบ KSP Self – Sevice ของคุรุสภาเป็นสำคัญเท่านั้น

คุรุสภาขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2567 4

การประกาศผลและการรับรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”
๘.๑ ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้ารับการคัดสรร
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัย กับคุรุสภา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th

๘.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค
๘.๒.๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ทางเว็บไซต์ของคุรุสภาที่ wงw.ksp.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๘.๒.๒ ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการประกาศผลในข้อ ๘.๒.๑ ข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านภายในสิบวันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศผล ดังนี้
๑) การคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุผลของการคัดค้านยื่นต่อประธานกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
๒) คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาการคัดค้านฯ ภายหลังได้รับหนังสือค้ดค้านตามข้อ ๑) และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน

๘.๓ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ
๘.๓.๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับประเทศ” ทางเว็บไซต์ของคุรุสภาที่ ww.w.ksp.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
๘.๓.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ จะได้รับรางวัลในการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

รายละเอียดการส่งผลงาน https://drive.google.com/drive/folders/1TAi46eSoBM6iM8kDUKiT7N7wXwfuu2E3

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา – The Teachers’council of Thailand (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่