คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู เพื่อสร้างจิตสำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจัดงานวันครู

คุรุสภาจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ ส่งเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 – 5 คน หรือส่งผลงานดี่ยว ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 0.30 – 1 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน) การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต โดยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น เพลงประกอบ และอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด หากปรากฏภายหลังว่ามีการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทางผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอตัดสิทธิการประกวดและไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องคำนึงถึงการใช้ภาษา คำต้องห้าม และมารยาทที่ใช้ในการสื่อสาร

นอกจากนี้ ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับรองการส่งผลงานเข้าประกวดว่าถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และให้ความยินยอมแก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ให้ไว้กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู และผลงานเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)

สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท ส่วนสปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567” โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน เค้าโครงเรื่องผลงาน และลิงค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743 หรือ 0 2282 1308

ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท 2

สมัครการประกวด “สปอตวิทยุ” วันครู ประจำปี 2567
https://forms.gle/ek3dHwqBrU5TQfoL6

สมัครการประกวด “สปอตโทรทัศน์” วันครู ประจำปี 2567
https://forms.gle/y1a6Dpaiq41Y3qAb8

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2282 2743 หรือ 0 2282 1308 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2023/12/04/47749/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่