ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โดยได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอนการประเมิน ให้แก่สถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานต้นสังกัด ของสถานศึกษา การประเมินระดับจังหวัด และการประเมินระดับกระทรวง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ หากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับตามที่กำหนด สถานศึกษาจะได้รับการประกาศ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น” ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษา มาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑ และปีที่ ๖ ตามลำดับ ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลงาน และปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดและอบายมข ปการศกษา 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความพร้อมในการส่งผลงานเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ตามแนวทางการประเมิน ผลงานและปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงาน ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 3

ดาวนโหลดคมอดำเนนการ โครงการสถานศกษาสขาวปลอดยาเสพตดและอบายมข ฉบบปรบปรง พทธศกราช 2564

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 4

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาว

ขอบคุณที่มา :: สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่