กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” ส่งผลงานถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” ส่งผลงานถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” ส่งผลงานถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงามผ่านการประกวดคำขวัญ

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเต็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกสักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่ของขาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถต้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัตเจนและงดงาม ผ่านการประกวดคำขวัญ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑.๑ ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๑.๒ ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

๑.๓ ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

๒. หัวข้อการประกวด

การประกวดคำขวัญ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย”

๓. หลักเกณฑ์การประกวด

๓.๑ เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด

๓.๒ ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๓.๓ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ซัดเจน เหมาะสม

๓.๔ มีจำนวนคำไม่เกิน ๓๐ พยางค์

๓.๕ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่คัตลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฎในสื่ออื่นใดมาก่อน หากพบเห็นคัดลอกจากผู้อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

๓.๖ กรอกใบสมัครและส่งผลงานทาง Google Forms ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

๓.๗ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ด ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้

๓.๘ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรม

๓.๙ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดๆ ถ้าผลงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ https:/forms.gle/otEuYzGFgKQmv3dL9

๗. การประกาศผลการประกวด

กระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https:/bit.ly/3zGyuxt และทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” ส่งผลงานถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย” ส่งผลงานถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่งผลงานคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๑๖ – ๑๗

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
บทความถัดไปสพฐ.สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่