ด่วนที่สุด !! สพฐ.แจ้ง 7 ข้อ การเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน ด้วยขณะนี้เป็นเวลาที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจึงควรเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการและนักเรียนในทุกๆ ด้าน สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว ดังนี้

1. ด้านอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน สํารวจสภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เกิด ความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างสมำเสมอ

2. ด้านภัยภิบัติธรรมชาติ วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือ อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น พายุฤดูร้อน เป็นต้น โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับเมื่อเกิดเหตุ

3. ด้านความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงของการปิดภาคเรียน ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมในช่วงนี้ ขอให้มีระบบการรับ – ส่งนักเรียน โดยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และโรงเรียนร่วมกัน

4. การเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ําในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมักจะพบสถิตินักเรียนจมน้ํามีมากในช่วงนี้ ดังนั้นขอให้โรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว

5. การเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6. การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยขอความร่วมมือ ผู้ปกครองให้การสอดส่องดูแลอย่างเคร่งครัด

7. ตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการเตรียม ความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด !! สพฐ.แจ้ง 7 ข้อ การเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน 4
ด่วนที่สุด !! สพฐ.แจ้ง 7 ข้อ การเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน 5
ด่วนที่สุด !! สพฐ.แจ้ง 7 ข้อ การเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน 6

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่