ดาวน์โหลด คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบกับปัญหาภาวะถตถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุป้าหมายการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พยัญชนะและสระในภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์ คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ และคำที่มีตัวการันต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำ “ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Leaming Loss)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้สำหรับซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ประกอบด้วย คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) จำนวน ๑ เล่ม แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยจำนวน ๘ เล่ม รวมทั้งหมด ๙ เล่ม ได้แก่

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถตถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : พยัญชนะและสระ

เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำผันวรรณยุกต์

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำควบกล้ำ

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีอักษรนำ

เล่ม ๙ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวการันต์

ดาวน์โหลด คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

รูปแบบ E-Book เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขี (pubhtml5.com)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ขอบคุณไฟล์ : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
บทความถัดไปดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่