ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. จัดทำและให้บริการ “แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทย และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)”จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด แก่สถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ตามที่ ดร.อัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) ได้กำหนดจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ แล้วนั้น

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันภาษาไทย ได้รับข้อชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว จากท่านรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) ดังนั้น จึงได้จัดทำและให้บริการ “แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทย และแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด ดังนี้

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เล่มที่ 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน เป็นการให้องค์ความรู้สำหรับครู และแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทย รวมจำนวน 57 ชุด

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 13

เล่มที่ 2 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : พยัญชนะและสระ (พยัญชนะ คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ เช่น อะ อา อิ อี) ชุดที่ 1-30

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 14

เล่มที่ 3 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำผันวรรณยุกต์ (คำผันวรรณยุกต์อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ) ชุดที่ 31 – 34

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 15

เล่มที่ 4 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป (คำที่มีสระลดรูป ได้แก่ สระ โอะ ลดรูป และสระ อัว ลดรูป) คำที่มีสระเปลี่ยนรูป เช่น สระอะ เปลี่ยนรูป สระเอะ เปลี่ยนรูป) ชุดที่ 35-36

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 16

เล่มที่ 5 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา (คำที่มีตัวสะกดแม่กก กด กบ กง กน กม เกย และเกอว ตรงตามมาตรา) ชุดที่ 37-44)

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 17

เล่มที่ 6 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา (คำที่มีตัวสะกดแม่กก กด กบ และกน ไม่ตรงตามมาตรา) ชุดที่ 45–48

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 18

เล่มที่ 7 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำควบกล้ำ (คำควบกล้ำ ร ล ว และคำควบไม่แท้) ชุดที่ 49-52

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 19

เล่มที่ 8 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีอักษรนำ (คำที่มีอักษรนำ อ นำ ย คำที่มีอักษร ห นำอักษรต่ำเดี่ยว คำที่มีอีกษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว และคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยว) ชุดที่ 53-56

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 20

เล่มที่ 9 แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 57

ดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 21

สวก.จะได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวนี้ผ่านเวปไซต์ของสำนักฯ และเพจ Facebook ของสถาบันภาษาไทยภายในช่วงสองอาทิตย์นี้
หวังว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำเอกสารฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป….

ขอบคุณที่มา : วิษณุ ผอ.สวก.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่