ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบต้านคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในแต่ละ Sector ของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง รวมทั้งสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์และร่วมกันขยายผลความดีดังกล่าวสู่สาธารณชน ผ่านสื่อต่าง ๆ และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้าง และเป็นแนวทางต่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้รางวัล Moral Awards 2022

โดยมีรางวัล ๒ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทบุคคล ชุมชน และองค์กร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ประเกทสื่อ ๙ สาขา ประกอบด้วย ๑ สื่อละคร ๒) สื่อภาพยนตร์ ๓ คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ๔) สื่อโฆษณา ๕) บทเพลง ๖) รายการวิทยุ ๓) รายการโทรทัศน์ ๘) สื่อสิ่งพิมพ์ และ ๙) สื่อดิจิทัล

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕’๖๕ (Moral Awards 2022) ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ โดยส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.moralawards.com หรือ www.moralcenter.or.th
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2566 3

คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทสื่อ เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ

ประเภทบุคคล ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแบ่งอายุและสัญชาติ

ประเภทชุมชนและองค์กร ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานที่ :: Home – MORAL AWARDS คุณธรรมอวอร์ด 2021

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่