การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฎต่อสาธารณชนเพื่อเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีการเสาะแสวงหา “ครูดี” ในรูปแบบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม ตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก โดยลำดับหรือวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

๑. สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนที่มีคุณสมบัติตามกณฑ์ที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม โดยวิธีการ เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ หรือวิธีการที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑ คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ๑ คน (ถ้ามี) ส่วนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน แล้วนำเสนอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” จากผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา โดยศึกษาจากสภาพจริงตามวิธีการที่เหมาะสม มุ่งเน้นครูดี้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียนเพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการทำงาน สอบถามจากเพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑ คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ๑ คน (ถ้ามี) จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวจะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ คน แล้วนำเสนอชื่อ พร้อมแนบแบบบันทึกคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หากเลยกำหนดเวลาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจงเหตุผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย สำหรับแบบประวัติและผลงานให้จัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf. ส่งไปยังอีเมล award.hcemc@gmail.com (สามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ – ๕ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ www.hcemc.obec.go.th หรือทาง QR CODE แนบท้ายหนังสือนี้)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการตรวจสอบ และติดตาม ผลการสรรหาและคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจะประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติ”ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดนิทรรศการประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลตามความเหมาะสมหรือสมควร แล้วแต่กรณี ในวันดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณ : ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ www.hcemc.obec.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่