ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายและจุดเนันการพัฒนาวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมื่องและศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างวิถีของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นั้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ ผ่านทางเพจสถาบันสังคมศึกษา สพฐ. และสื่อประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. เหรือเพจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ภาคภาษาไทย) และเพจ Semeo-SPAFA (ภาคภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมอบรม เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

17 มกราคม 2566

  • แนะนำโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยนายเขมชาติ เทพไชย
  • รับชมการบรรยาย เสวนาด้านการสอนประวัติศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
    เสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยจากตำนาน ความเชื่อ และคติชนวิทยา
    โดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิจัย ศมส.
    เสวนาเรื่อง มองประวัติศาสตร์จากสิ่งรอบตัว: ว่าด้วยสิ่งของ วัตถุ และเรื่องเล่า ข้อมูลจากการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ.ลำปาง และ สุพรรณบุรี โดย ดร.อาสา คำภา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 มกราคม 2566
– พิธีเปิดการสัมมนา
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
– รับชมการบรรยาย เสวนาด้านการสอนประวัติศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 5
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 6
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 7
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดย สพฐ. ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 8

๒. ช่องทางการอบรมออนไลน์

๑) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒) วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

Link เข้าระบบการประชุม Zoom meeting

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๒ ท่าน คือ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบงานประวัติศาสตร์

Link สำหรับผู้สนใจ

๑) ภาคภาษาไทย เข้ารับชมได้ที่ เพจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

https://www.facebook.com/sac.anthropology/

๒) ภาคภาษาอังกฤษ เข้ารับชมได้ที่ เพจ Semeo-SPAFA

https://www.facebook.com/seameo.spafa

ขอบคุณที่มา :: Seameo-SPAFA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่