เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz 4

รายละเอียดคอร์ส

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนในการคิด และแก้ปัญหา โดยครูใช้สถานการณ์เปรียบเทียบ Do & Don’t และมีการเชื่อมโยงการสอนแบบ Active กับหลักการสอนที่ทรงพลัง 8 ตัวชี้วัดของก.ค.ศ. โดยมีตัวอย่างกิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ และแผนการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิทยฐานะ(PA)

Learning Outcomes

  • หัวใจของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะสำคัญ
  • สอนเลขแบบไหนเรียกว่า Active
  • ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด
  • ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz 5

ผู้เขียน

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

4 เนื้อหาบทเรียน

  • หัวใจของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะสำคัญ

เรียนรู้และเข้าใจหัวใจหลักของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ครูผู้สอนควรเน้นในการเรียนการสอน ที่ควรเน้นการเรียนเพื่อเข้าใจกระบวนการและเหตุผลภายใต้กระบวนการเหล่านั้นต้องมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าคำตอบสุดท้าย

  • สอนเลขแบบไหนเรียกว่า Active

ได้เรียนรู้ หลักคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning Active Learning เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เร้าให้ผู้เรียนครุ่นคิดมากกว่ารอรับความรู้จากครู ซึ่งได้สอดแทรกหลักคิดนี้ในตัวอย่างกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนจะได้เห็นว่าสิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำใสแต่ละขั้นของการจัดกิจกรรม

  • ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

เรียนรู้แนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง Active Learning และ Powerful Pedagogy 8 ตัวชี้วัด โดยในส่วนแรกจะได้เรียนรู้ตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ. กำหนดตาม ว9 และส่วนต่อมาจะเรียนรู้ตัวอย่างของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Active Learning 1ที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด

  • ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

เรียนรู้แนวทางการออกแบบแผนการสอน Active Learning ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ โดยการคลี่แผนการสอนและแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบแผนการสอน โดยครูสามารถนำไปปรับเปลี่ยน และพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นแผนการสอนที่ทรงพลังของตนเอง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz 6
บทความก่อนหน้านี้สทศ.สพฐ.เผยแพร่ โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Reading Test : RT) Test Blueprint RT ป.1 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บทความถัดไปแจกข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 70 ข้อ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่