ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 โดย สพฐ.
ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 โดย สพฐ.

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 โดย สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ รับชม “การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 โดย สพฐ.
ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 โดย สพฐ. 2

หัวข้อการประชุมฯ

  • กล่าวเปิดประชุม มอบนโยบาย และจุดเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • การเสวนา “การนำนโยบาย 8+1 สู่การปฏิบัติฯ” บทบาทของหน่วยงานแต่ละระดับในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  • การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดย ดร.ชยพร กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่และการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ โดย อาจารย์จรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  • การวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดย ดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก.
  • บทบาทของการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนช่วยเหลือครูในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ผ่านทีมเสริมหนุนฯ ในพื้นที่ โดย อาจารย์รวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ผู้ดำเนินรายการ
โดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
เวลา 09.00 – 14.00 น.

ช่องทางการรับชม

OBEC TV www.obectv.tv
YOUTUBE https://www.youtube.com/@OBECTVONLINE
FACEBOOK https://www.facebook.com/obectvonline

ที่มา :: Facebook Somjet Phanphrom

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่