สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566

สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดทำโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยเปิดการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และครูแนะแนว ได้รับการอบรมครอบคลุมครบทุกโรงเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรางวัล ดังนี้
๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น
๒.๒ ศึกษานิเทศก็ดีเด่น
๒.๓ โรงเรียนดีเด่น
๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
๒.๕ ครูผู้สอนดีเด่น

สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566 7

๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

๓.๑ การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ด้านการส่งสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

๓.๑.๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (ให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง)
๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดมีครูผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ครบทุกโรงเรียน โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปีดรับผลงาน
๓.๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๑.๔ มีการกำหนดนโยบาย และแผนการพัฒนาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑.๕ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse.eleaming.obec.go.th โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน

๓.๒ การคัดเลือกศึกษานิเทศก็ดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

๓.๒.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยวันที่ระบุกรอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตร
ต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๒.๒ ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ครบทุกโรงเรียน โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๒.๓ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านเพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๔ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตร่วมกับโรงเรียนในสังกัด

๓.๓ การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

๓.๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http:/cse-elearning.obec. go.th โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๓.๒ มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กิจกรรม/ โครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
๓.๓.๓ มีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและครูแนะแนว ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
http://cse-elearning.obec.go.th โดยวันที่ระบุกรอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน (ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรอง)
๓.๓.๔ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น
๓.๓.๕ โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ การส่งต่อ และให้คำปรึกษาแนะนำกรณีเด็กเผชิญสถานการณ์เสี่ยงเรื่องเพศ
๓.๓.๖ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตกับเครือข่ายผู้ปกครอง หรือชุมชน หรือภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพ และอื่น ๆ

๓.๔ การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

๓.๔.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๔.๒ มีการบริหารงาน และการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
๓.๔.๓ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน ให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
และครูแนะแนว เข้ารับและผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์http://cse-elearning.obec.go.th ภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน
๓.๔.๔ มีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร

๓.๕ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

๓.๕.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไชต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยวันที่ระบุการอนุมัติผ่านการอบรมในวุฒิบัตรต้องภายในกำหนดการของวันปิดรับผลงาน

๓.๕.๒ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา หรือครูแนะแนว
๓.๕.๓ เป็นผู้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง
๓.๕.๔ เป็นผู้มีหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
๓.๕.๕ มีจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตอย่างน้อย ๕ – ๘ ชั่วโมง ต่อปี/ ภาคเรียน
๓.๕.๖ เป็นผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับนักเรียน

๔. การรับสมัครและการคัดเลือก
๔.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก และลงนามรับรองในแบบสรุปการสมัครคัดเลือก

๔.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัคร ดังนี้

๔.๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น และศึกษานิเทศก์ดีเด่น ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๔.๒.๒ โรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามกณฑ์การคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
๔.๒.๓ ยื่นใบสมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตครบทุกข้อตามรายการที่กำหนดในใบสมัครคัดเลือก

๔.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกและจัดส่งแบบสรุปการสมัครคัดเลือกของกงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในรูปแบบ
และ PDF ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cse.obec2566@gmail.com พร้อมทั้งรวบรวมใบสมัครคัดเลือกดังกล่าว และจัดส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดยวงเล็บมุมซอง “โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สวก.” ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

๔.๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวนรายการละไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ ในรูปแบบไฟล์ PDF และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:cse.obec2566@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ของโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ของผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ ของครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566 8
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2566 9

ดาวน์โหลดไฟล์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่