เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2566 อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานต่ำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจังแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ
๓. จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขอพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการดังนี้
๑. ศึกษาแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒โดยละเอียดก่อนการดำเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2566 อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด
เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2566 อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด
เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2566 อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด

บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. 2565
จำนวน 16,956 อัตรา อัตราว่าง ส พ ฐ
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราย สพท.)

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือราชการ ว5246

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 _บัญชีจัดสรรคืนอัตราครู กษ. 2565 แก้ไข ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 12.58 น.

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แนวปฏิบัติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แบบรายงานข้อมูลฯ-จัดสรร-กษ. 2565

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทควาที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่