ข่าวการศึกษา

งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63

งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ดแบบสํารวจฯ 3 ฉบับ

สืบเนื่องจากการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอํานาจ วิชยานุวัติ) ได้ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งสํารวจข้อมูลการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษาในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแบบสํารวจข้อมูลการจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในลักษณะออนไลน์ (ตามคิวอาร์โค้ดท้ายจดหมาย) จํานวน ๓ ฉบับ คือ

๑. สําหรับโรงเรียนทั่วไป (คิวอาร์โค้ด ๑)
๒. สําหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษ (คิวอาร์โค้ด ๒)
๓. สําหรับโรงเรียนทั่วไปที่ระบุเป็นโรงเรียนกลุ่มที่ ๓ ขอให้กรอกข้อมูลในแบบสํารวจแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนกลุ่มที่ ๓ เพิ่มอีก ๑ ฉบับ (คิวอาร์โค้ด ๓)

จึงเห็นควรขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานโรงเรียนให้กรอกข้อมูลตามแบบสํารวจในข้อ ๑ และ ๒ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกรอกข้อมูลตามแบบสํารวจในข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63
งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63
งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63
งานด่วนที่สุด สพฐ.ให้โรงเรียนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน ภายใน 25 มิ.ย. 63

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button