หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565...

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

802
0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม อบรมออนไลน์ GEG Thailand Live Event ประจำปี 2565 (วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 , 9.00-17.00) ผ่านช่องทาง OBEC Channel และ webinar.moe.go.th ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆ จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) จัดกิจกรรม GEG THAILAND LIVE EVENT 2022 อบรมฟรีพร้อมได้เกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรม GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญร่วมกิจกรรม GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ตารางกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) 6

09.30 – 10.50 น. Flexible learning for sustainable learners with Google Workspace for Education ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ดาวน์โหลดวุฒิบัตร หลักสูตร 1รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S1

11.00 – 11.50 น. แอปเกี่ยวกับ Google สำหรับ Classroom Google Apps for Classroom นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์ นายทัพพ์เทพ ปาณิภา นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ว่าที่ร.ต.ณัฐภูมิ จับคล้าย นางสาวกิติมาภรณ์ ดวงเนตร GEG Phitsanulok

>> ดาวน์โหลดวุฒิบัตร หลักสูตร 2 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S2

13.00 – 13.50 น. การรายงานผลการทดลองร่วมกันด้วย Google Docs Collaborative Lab Reports with Google Docs Ms.Thippaporn Sadao GEG Central Bangkok

>> ดาวน์โหลดวุฒิบัตร หลักสูตร 3 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S3

14.00 – 14.50 น. Google Slides Tips & Tricks for Teachers นางสาววารุณี พูลสวัสดิ์ GEG Central Bangkok

>> ดาวน์โหลดวุฒิบัตร หลักสูตร 4 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S4

15.00 – 15.50 น. ประติมากรรมออนไลน์ 3D Pottery Arts & Culture Mr.Theerawat Phanseang GEG Phetchabun

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 5 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S5

16.00 – 16.50 น. 4 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และ อินเตอร์แอคทีพ อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ Office of Educational Technology , Sukhothai Thammathirat Open University

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 6 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S6

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) 7

09.00 – 09.50 น. เกมิฟิเคชันสำหรับ Google Classroom Gami + : Gamification for Google Classroom รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ ผศ.ณิชชา ชำนิยนต์ Faculty of Education, Chulalongkorn University and Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 7 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S1

10.00 – 10.50 น. การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace นางสาวภัสรา ทองเกิด Rittiyawannalai School

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 8 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S2

11.00 – 11.50 น. แหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำหรับครูและนักเรียน นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ นายเจษฎา ก้องสาคร นางสาว จารุณี สินชัยโรจน์กุล GEG Central Bangkok และ GEG Chiangmai

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 9 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S3

13.00 – 13.50 น. เทคนิคการสอน การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ Google Slides และ Google Classroom นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ นายเจษฎา ก้องสาคร GEG Chiang Mai

>> รับวุฒิบัตร หลักสูตร 10 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S4

14.00 – 14.50 น. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำงานร่วมกัน นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน GEG Buriram

>> หลักสูตร 11 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S5

15.00 – 15.50 น. ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างสรรค์ภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร และนายชัยพร ดีกร GEG Nakhon Sawan and GEG Sakaeo

>> หลักสูตร 12 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S6

16.00 – 16.50 สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + Pear Deck ดร.วาเลน ดุลยากร Banjongrat School

>> หลักสูตร 13 รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S7

รายละเอียดกิจกรรม

ขั้นตอนการโหลดเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) 8

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรม GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตรงาน GEG Thailand Live Event 2022 วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) 9

ลิงก์เข้าอบรมและรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : webinar.moe.go.th

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! กสศ.รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) รับสมัคร วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่