หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ”บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม...

ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ”บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

187
0
ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ
ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ"บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา" ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ”บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทย พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4 ประการ คือ กตัญญ วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานคนดี รักษ์โลก เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมาธิกรตังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการสร้างเครื่อข่ายการทางานร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านสังคม พัฒนาคนทุกเจเนอเรชั่นให้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก และดำเนินการ อื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย ซึ่งคณะทำงานกำหนดจัดกิจกรรม”นวัตกรรมรักษ์โลก”

รายละเอียดโครงการและวิธีดำเนินการ :
 
1. จัดการประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยกำหนดให้เป็นรายการประจำปี ของสมาคมคาทอลิกฯ เนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  ด้วยแนวทางใหม่ตามพระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  คลิปที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผลิตคลิปจะได้รับถ้วยรางวัล  เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมคาทอลิกฯ  สำหรับ คลิปที่ได้รับการคัดเลือก สมาคมจะนำออกมาเผยแพร่ใน You Tube  และสื่อออนไลน์

2. กลุ่มประชากรเป้าหมายในการรณรงค์คือกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่ หมายถึงประชากรที่เข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม อาจจำแนกได้เป็นกลุ่มสำคัญได้แก่ GENERATION Y คือประชากรที่มีอายุ ระหว่าง  23-39 ปี มีจำนวนประมาณ 17 ล้านคน สำหรับประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี ประกอบด้วย กลุ่ม GENERATION Z มีจำนวนประมาณ 10 ล้านคน และ GENERATION ALPHA มีจำนวนประมาณ 7 ล้านคน รวมทั้ง 3 กลุ่ม มีประมาณ 34 ล้านคน
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรณรงค์ ใช้วิธีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ผลิตคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน  3 นาที โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันตามแนวทางที่กำหนดในโครงการนี้ คลิปที่นำส่งเข้าประกวด
ผู้ผลิตคลิปยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ประเภทการจัดประกวดคลิปประกอบด้วย
    4.1 ประเภทคลิปภาษาไทยแบ่งเป็น 2 รุ่น
             (1)  รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
             (2)  รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
    4.2 ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี
 
5. สมาคมคาทอลิกฯ จะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภา และของที่ระลึก
 
6. หัวข้อคลิปสั้นประจำปี 2565 คือ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”
 
7. กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 24.00 น.
    ประกาศผลการประกวด และรับรางวัล: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมรักษ์โลก หัวข้อ"บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา" ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ”บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ความยาว ไม่เกิน ๓ นาที ส่งผลงาน ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : Home | นวัตกรรมรักษ์โลก (xn--12caa1fta4cnabvo5a0hg1xtf.com)

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยกลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่