ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดทำโดย นายนุห์กานต์ เอสเอ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย

 1. สิทธิและความรับผิดชอบ
 2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
 3. การสื่อสารยุคดิจิทัล
 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
 5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
 6. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
 7. สุขภาพดียุคดิจิทัล
 8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
 9. กฎหมายดิจิทัล

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACYCURRICULUM)

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย | การเช้าใจดิจิทัล
 • ภาษาอังกฤษ | Digital Literacy Curriculum

2. จำนวนชั่วโมงที่เรียนรู้ตลอดหลักสูตร

 • เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

3. รูปแบบของหลักสูตร

 • ภาษาที่ใซ้ | ภาษาไทย
 • กระบวนการในการเรียนรู้ | เรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติการ

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 • อธิบายทฤษฎีหลักการเช้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้
 • รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่าง เหมาะสม
 • ประยุกต้ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑
 • เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

5. กลุ่มผู้เรียนรู้

 • ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ
 • ผู้สร้างเนื้อหา กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้สร้างภาพยนต์เคลื่อนไหว
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเฉพาะด้าน วิศวกร นักดนตรี นักสถิติ พยาบาล นักบัญชี เป็นต้น
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน นักเรียน ช้าราชการ พักงานบริษัท ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
 • บุคคลทั่วไป แม่บ้าน เกษตรกร พนักงานแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 • บุคคลทางด้านศาสนา พระ บาทหลวง เป็นต้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

เข้าเรียนออนไลน์ | ทดสอบออนไลน์

อ้างอิงเนื้อหาจาก
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมโครงการ SafeInternetForKid รับเกียรติบัตรจาก Depa และDTACฟรี
บทความถัดไปเตรียมสอบภาษาอังกฤษครูแล้ว สพฐ.ถกความพร้อมเปิดศูนย์อิริคพ.ค.นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

13 ความคิดเห็น

 1. ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเวลาพริ้นเกียรติบัตรออกมาไม่สมบูรณ์ คือว่ากรอบมีข้างเดียวทุกครั้งที่พริ้นท์ค่ะ

 2. อบรมแล้วรอเกียรติบัตรค่ะ…การเรียนร่วม/การจัดประสบการณ์ปฐมวัย..ได้รับความรู้จากการอบรมดีมากค่ะ

 3. เรียนและสอบหลายรอบ เพื่อรับเกียรติบัตร ประกอบการพัฒนาตนเอง จะได้อีกเปล่าหนอ
  ผลการประเมินผ่านค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่