ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 19 Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาในวันที่ 10 เมษายน 2566

♦ รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 

ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้

• รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
• รายวิชาที่ 2 การสร้าง Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง)
• รายวิชาที่ 3 การสร้าง Motion Infographic (6 ชั่วโมง)
• รายวิชาที่ 4 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง)

ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 3


โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

   1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการใช้ Canva

   2. สามารถออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ได้

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้

รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2 การสร้าง Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 3 การสร้าง Motion Infographic (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ไม่เคยผ่านการพัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคใหม่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. อายุไม่เกิน 55 ปี

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานที่วิทยากรมอบหมาย

6. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สถานที่พัฒนา

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม

จำนวนรับสมัคร

รุ่นละ 60 คน

ค่าใช้จ่าย

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วน!! เปิดรับสมัครลงทะเบียนอบรมฟรี หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 19 รับเกียรติบัตร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 4

ขอบคุณโดย :: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่