หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

2515
0
วช.จัดประกวดนวัตกรรม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)

วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แถลงข่าว และ คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะมีความสำคัญไม่ว่าจะบนบกหรือทะเลมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนและเยาวชนเป็นแกนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เราจึงต้องการสื่อสารให้ทุกกลุ่มเป้าหมายรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความเห็นที่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าว ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับชุมชน รวมทั้งแนวคิดด้านวัตกรรม AI Digital technology เข้ามาจัดการกับปัญหาขยะ

“การประกวดในครั้งนี้ หวังจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในเชิงพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการบูรณาการและส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย นำไปสู่การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ” รองผู้อำนวยการ วช.กล่าว

ด้าน ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมให้เกิดการพัฒนา และลดขยะ ในโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือ ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ภายใต้การแก้ไขปัญหา Zero Waste

สำหรับ โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ และ ๒) นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ โดยมีแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ แบ่งการตัดสินเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน

สำหรับนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการประยุกต์ระบบ AI ในการแก้ปัญหา รวมทั้งเกณฑ์ที่เน้นไปที่การใช้งานในพื้นที่และสามารถต่อยอดทางธุรกิจ ส่วนนวัตกรรมระบบการลด และกำจัดขยะ มีเกณฑ์การพิจารณาแนวคิดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ด้วย รวมทั้งความเป็นไปได้ในระยะยาว ความสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แบ่งตามประเภทการประกวดประกอบด้วย

(๑) ประเภทที่ ๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยกำหนดให้มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะประกาศผลรอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(๒) ประเภทที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และจะประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม "การจัดการขยะให้เป็นศูนย์" สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม
วช.จัดประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

: ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ: ทุกรางวัลจะตัดสินรอบคัดเลือกในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ : ส่งผลงานได้ที่อีเมล : ZeroWasteInnovation@gmail.com

*** ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Friendly Design เว็บไซต์ www.ThailandFriendlyDesignThailand.com Twitter : @ThailandFdInstagram : Friendlydesignthailand หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ชั้น ป.1-ป.6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
บทความถัดไปพ่อแม่ต้องรู้!! รวมคำพูดทำร้ายใจลูก ที่พ่อแม่อาจพูดไปโดยไม่ตั้งใจ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่