หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

211
0
การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑0 (๑๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันเป็นกลไกสำคัญในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหาย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ได้

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 5

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจสมัครคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประเภทของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมี ๒ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

๑.๒ ประเภทบุคคล

๒. สาขาของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๒.๑ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

๒.๒ ศิลปะการแสดง

๒.๓ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและงานเทศกาล

๒.๔ ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

๒.๕ งานช่างฝีมือดั้งเดิม

๒.๖ การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๓.๑ ประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

๓.๑.๑ เป็นกลุ่มบุคคล ขุมชน องค์กร หน่วยงานของไทยที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

๓.๑.๒ ดำเนินการด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อโยงกับภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑.๓ ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง จากชุมชนผู้ปฏิบัติหรือสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๓.๑.๔ มีผลงานเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของงานและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 6

๓.๒ ประเภทบุคคล

๓.๒.๑ เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย และยังมีชีวิตอยู่

๓.๒.๒ มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้นำหรือมีบทบาทสำคัญต่อดำเนินการด้านส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒.๓ ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง จากชุมชนผู้ปฏิบัติหรือสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๓.๒.๔ มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของงานและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้

๓.๓ เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารผลงานของผู้สมัคร ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๔. รางวัลที่ได้รับ

ได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดซูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

๕. การรับสมัคร

๕.๑ ผู้มีสิทธิส่งใบสมัคร มีดังนี้

๔.๑.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสนอด้วยตัวเอง หรือ

๔.๑.๒ เสนอโดยหน่วยงานภาครัฐ/ภคเอกชน และได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอ

๕.๒ ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียด

กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๕ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๒๑๓ – ๕ ตามวัน เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมส่งเสริ่มวัฒนธรรม http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ)

๕.๓ การส่งใบสมัคร

ผู้สมัครต้องจัดส่งแบบเสนอข้อมูลและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑0 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ich.management01@gmail.com

๕.๔ กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 7

๖. การประกาศผลและการมอบรางวัล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะประกาศรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ)

การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 8

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-แบบเสนอชื่อและผลงาน (ประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน)

-แบบเสนอชื่อและผลงาน (ประเภทบุคคล)

-คู่มือ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก doc แบบหน้าเดียว ACTIVE LEARNING PLAN ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ (absorb-do-connect ADC Model)
บทความถัดไปขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่