ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาความแตกต่างระหว่างบุคคล สำรวจความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ รวมถึงความพร้อมด้านพฤติกรรมและสังคม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นต่าง ๆ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลชุดนี้มาพร้อมพื้นที่ให้ผู้สอนได้บันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนโดยละเอียด รวมทั้งพื้นฐานและความถนัดทางวิชาการ และข้อมูลความชอบด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการประเมินความสามารถและความพร้อมของนักเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2565 doc แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล word ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล หน้าเดียว

ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้งานได้ง่าย ๆ

คำชี้แจงในการกรอกข้อมูล การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

  1. เลือก Sheet “ชื่อ” เพื่อใส่ข้อมูลของนักเรียน
  2. การใช้ Front
  3. เซลบางเซลจะถูกล็อกไว้เพื่อไม่ให้แก้ไข
  4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะทำการประมวณผลให้โดยอัตโนมัติ

รายการวิเคราะห์ผู้เรียน (ใส่หมายเลข ลงในช่องเกณฑ์คะแนนที่เลือก) โดย 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง ปรับปรุง

  1. ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์

1.1 ความรู้พื้นฐาน
1.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา
1.3 ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้

2. ความพร้อมด้านสติปัญญา

2.1 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
2.2 ความมีเหตุผล
2.3 ความสามารถในการเรียนรู้

3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม

3.1 กล้าแสดงออก
3.2 การควบคุมอารมณ์
3.3 ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

4. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

4.1 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
4.2 การเจริญเติบโตสมวัย
4.3 มีสุขภาพจิตดี

5. ความพร้อมด้านสังคม

5.1 การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
5.2 การช่วยเหลือ เสียสละ แบ่งปัน
5.3 มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้ 3
ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ excel แก้ไขได้ 4

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่