ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ครูอาชีพดอทคอมขอนำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา สามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ครับ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วยมาตรการ  5  ด้าน กลยุทธ์  4  ต้อง  2 ไม่

1. มาตรฐานด้านการป้องกัน   

1.1 สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ประกาศนโยบายตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการห้องเรียนสีขาว  ด้วยการมอบนโยบายเพื่อลงสู่การปฏิบัติ  ลงนามคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  ระหว่างครูประจำชั้น หัวหน้าห้องเรียน และหัวหน้าระดับชั้น  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี มีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ทุกห้อง ตามกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนสีขาว มีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้  ดูแลช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อด้านคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม  การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน กิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องมีการดำเนินงาน ดังนี้    1. นักเรียนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว โดยได้รับความเห็นชอบจากครูประจำชั้น    2. จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของบุคคลโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ    3. ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายดำเนินงาน โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เพื่อการปกครองดูแลกันภายในห้อง จัดระเบียบสังคมในห้องให้น่า อยู่ น่าเรียน โดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนเตือนเพื่อน    4. รายงานให้ครูประจำชั้นทราบเป็นระยะ หากนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมที่คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ก็ส่งต่อให้ครูประจำชั้นดำเนินการต่อไป       5. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน    6. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการตามโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี ห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน แบ่งเป็นระดับชั้น โดยตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง    7. ประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตรให้แต่ละห้องเรียน
    1.2 สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธง  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี มีคุณภาพ โดยหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูเวรประจำสัปดาห์ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ของแต่ละห้อง เป็นประจำทุกเดือน ส่งข้อมูลการประเมินที่คณะกรรมการประสานงาน(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)พร้อมสรุปรายงานการประเมินและจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูประจำชั้นและนักเรียนแกนนำในการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่นทุกห้องเรียน
    1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
    1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำดี ทำง่ายร่วมกันบริจาคโลหิต กิจกรรมทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรลดอุบัติเหตุ 

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

2. มาตรฐานด้านการค้นหา      

2.1 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
2.2 การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด   
2.3 การคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติค/กลุ่มค้า   
2.4 การรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด / ยาเสพติด 

3. มาตรฐานด้านการรักษา   

3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น   
3.2 สถานศึกษาจัดให้มีคลินิกเสมารักษ์  (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา)

4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง   

4.1 สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์  รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข     
4.2 สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE (เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด) 

5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ   

5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาดำเนินการ 4 ต้อง คือ    1. ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่    2. ต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา    3. ต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ    4. ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน สถานศึกษาดำเนินการ 2 ไม่คือ    1. ไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด    2. ไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษา ให้นำไปบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

ไฟล์รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา

บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

บทที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

บทที่ 5 ภาพรางวัลผลงานดีเด่น

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท โดยโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ :: โรงเรียนทรายมูลวิทยา (thai.ac)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่