แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฟรี E-Book ‼ คู่มือสำหรับครู: แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย #สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3
แจกฟรี E-Book คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

OECebook เปิด How to การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัย ใน 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่

ทักษะพื้นฐาน
ทักษะการกำกับตนเอง
ทักษะการปฏิบัติ

ซึ่งได้ขยายเนื้อหาสาระที่สำคัญ และนำทางสู่การปฏิบัติ รวมถึงยกตัวอย่างกิจกรรมฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูปฐมวัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของทักษะสมอง EF ในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เด็กที่มีทักษะสมอง EF จะสามารถชะลอความต้องการ และตัดใจจากความต้องการของตนเองได้ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของสถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีเหตุผล มีสมาธิ มีความสามารถในการวางแผน และอดทนต่ออุปสรรคและความผิดหวังได้ ที่สำคัญคือเด็กที่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะสมอง EF จะมีความสามารถในการตั้งเป้าหมายในชีวิต มีความอดทน และความพยายามในการหาวิธีการทำจนสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กที่มีพัฒนาการทักษะสมอง EF ที่ดี จะเรียนรู้ และสามารถตัดสินใจดีขึ้นบนบรรทัดฐานคุณธรรม และศีลธรรมของสังคม ดังนั้น การพัฒนาเด็กด้วยการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า หรือ ทักษะสมอง EF ของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับปฐมวัย เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

เอกสารคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ

ตอนที่ 1 หลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF

ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ตอนที่ 4 เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ตอนที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะสมอง EF ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่