ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง
ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง

ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการพัฒนา หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไบโรงเรียนพื้นที่สูง ในรูปแบบ E-Book เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจใต้น้าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และดํารงตนให้อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสารดังกล่าว ได้ที่ www.gudestudent.obec.go.th ของเมนู E-Book

ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง
ดาวน์โหลด!! เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : Facebook แนะแนว สพฐ.

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่