ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาการ โดย สำนักวิชาการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดที่เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความสำเร็จของการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจากการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการแข่งขัน พบว่า จากสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลายกิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้มีการพิจารณาและปรับปรุงเกณฑ์การประกวดกิจกรรมประเภทวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติมเต็มกิจกรรมการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้มีความชัดเจนสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และคณะทำงาน ที่ได้ร่วมจัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและรูปเล่ม สามารถนำเกณฑ์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มาใช้ในเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีต่อไป

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาการ โดย สำนักวิชาการ สพฐ.

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเภทวิชาการ ปี2566<<

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่