สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566

สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ ๑๕ – วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ภายในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

๗. ประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
(๑) ประวัติและประสบการณ์
(๒) ผลงาน
๘. ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) การสัมภาษณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

กำหนดการสอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566

สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566 3

ตารางวันและเวลาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566
สพฐ.ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566 4

รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. องค์ประกอบในการคัดเลือก

องค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปนี้

ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจใน การบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ
  • การบริหารจัดการสถานศึกษา
  • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
  • การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
  • การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

(๑) ประวัติและประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
(๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน) โดยประเมินจากการเขียนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในตำแหน่งที่สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกฯ (๕๐ คะแนน)
(๒) การสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด สอบผอ.-รอง ผอ. โรงเรียน ปี 2566

>>> ด่วนที่สุด ว 3724 แจ้ง สพท และ สศศ

>>> แบบรายงาน 1-5

ขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่