แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย
แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย

แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย

บทความนี้ ขอนำเสนอไฟล์สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมสรุปผลการพัฒนาการเด็ก ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย
แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย
แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย
แจกไฟล์ สมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาล ไฟล์แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดยเพจปันสื่อปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

ด้านร่างกาย

มฐ.๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
๑.๑ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย
มฐ.๒ กล้ามเนื้อใหญ่ละกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้ อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
๒.๒ เล่นและออกกำลังกาย
๒.๓ ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ด้านอารมณ์ จิตใจ

มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๓.๓ มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
มฐ.๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๔.๑ สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๔.๒ แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

ด้านสังคม

มฐ.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๕.๑ มีความรับผิดชอบ
๕.๒ ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด
๕.๓ ความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยแหลือแบ่งปัน
๕.๔ ประหยัด อดออม และพอเพียง
มฐ.๖ มีทักษะในการดำเนินชีวิต
๖.๑ มีวินัยในตนเอง
๖.๒ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๖.๓ ระวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
มฐ.๗ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๒ มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
๗.๓ รักความเป็นไทย
มฐ.๘ อยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านสติปัญญา

มฐ.๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
๙.๑ สนทนาตอบโต้และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
๙.๒ อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
มฐ.๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา
๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดรวบยอด
มฐ.๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
มฐ.๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ได้รับได้เหมาะสมกับวัย
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ
๓ หรือ ดี • เด็กแสดงได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงได้เองโดยไม่ต้องกระตุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี
๒ หรือ พอใช้ • เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่อง เด็กกล้าทำมากขึ้น ผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอนต้องคอยแก้ไขในบางครั้ง หรือคอยให้กำลังใจเด็กปฏิบัติมากขึ้น
๑ หรือ ควรส่งเสริม • เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม ยังไม่มั่นใจ และกลัวไม่ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือต้องคอยอยู่ใกล้ๆ ค่อยๆให้เด็กทำทีละขั้นตอน พร้อมต้องให้กำลังใจเสมอ

ระดับผลการสรุปพัฒนาการเด็ก
ระดับ ๓ เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ระดับ ๒ เด็กมีพัฒนาการที่พอใช้
ระดับ ๑ เด็กมีพัฒนาการที่ควรส่งเสริม

ไฟล์สำรอง

ขอขอบคุณ และสามารถติดตามผลงานได้ที่ เพจ ปันสื่อปฐมวัย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่