แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

แบ่งปันไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 WORD แก้ไขได้ เครดิตเพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา จึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้ว และมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้าน ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรกรัฐบาลจึงกำหนดเป็นนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา ว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการประเมินความสามารถต้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้ 3
แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน รายงานผลการสอบ RT ไฟล์ WORD แก้ไขได้ 4

ขอบคุณไฟล์ เพจ Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่